„Dotacje na wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji pozarządowych – I edycja”

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił w dniu 7 lutego 2022r. otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2022 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

W  ramach  w/w konkursu zakresem  zadań  objęte zostają obszary tematyczne dot.  wspierania  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na  rzecz  wzmocnienia  i  rozwoju  organizacji  pozarządowych poprzez:

  1. Wdrażanie nowych technologii   i   działań   służących ucyfrowieniu   organizacji   (np.
    zaplanowanie wdrożenie   strategii   cyfrowej,   zapewnianie   bezpieczeństwa cyfrowego),
    zakup oprogramowania i licencji;
  2. Uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań
    doposażenie w sprzęt  lub wyposażenie, niezbędne do realizacji zadań statutowych;
  3. Wykonanie remontów w siedzibie organizacji, niezbędnych do realizacji zadań statutowych

Wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Na realizację zadań publicznych w w/w w zakresie przeznacza się w tym konkursie kwotę do
200 000 zł. przy czym na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację w kwocie
do 12 000 zł.

Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem, winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl. Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 08.03.2022 r., do godz. 15:30.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, Pani Ewa Kotula, tel. 77 44 82 125 lub Pan Arkadiusz Głąb, tel. 77 44 82 124.

Więcej informacji również na stronie BIP Samorządu Województwa Opolskiego  (w zakładce Menu przedmiotowe- Współpraca z organizacjami pozarządowymi- Dotacje dla NGO w trybie konkursowym)

lub pod linkiem: https://bip.opolskie.pl/2022/02

Ogłoszenie Konkursu