Dotacje Program Odnowy Wsi

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą 4855/2021 z 31 maja 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na działania
w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi  pn. Opolska wieś przyszłości.
19 podmiotów otrzymało blisko 184 tys zł dotacji.

Lista Rankingowa – Program Odnowy Wsi 2021

—————————————————————————————————————————————–

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił w dniu 8 marca 2021r. otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi pn. Opolska wieś przyszłości.

  • Konkurs ogłoszono w dniu 08 marca 2021r.
  • Zadania powinny dot. projektów na obszarach wiejskich.
  • W ramach priorytetu „Wspieranie działań z obszaru rolnictwa oraz inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne w kierunku rozwoju inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich (Smart Villages)” zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:
    • o wspieranie działań z obszaru rolnictwa i rozwoju wsi, w tym Programu Odnowy Wsi, jego uczestników i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich m.in. poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji,
    • o wspieranie działań wdrażających ideę inteligentnych wsi.
  • Zadanie może być dofinansowane w postaci wsparcia realizacji zadania- tj. z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Na realizację zadań publicznych w w/w w zakresie przeznacza się w tym konkursie kwotę do 200 000 zł.

Na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację w kwocie do 11 000 zł.

Zadanie winno zostać zakończenie do dnia 15 listopada 2021r.

Oferty powinna zostać przygotowana w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl, podpisana profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym

Termin składania ofert do dnia 06 kwietnia 2021 roku, do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w aplikacji Generator eNGO.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, Pani Ewa Kotula, tel. 77 44 82 125.

Ogłoszenie Konkursu Ofert dla NGO dot. wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi pn. Opolska wieś przyszłości.

Uchwała O Ogłoszeniu Konkursu – Program Odnowy Wsi 2021

BIP

Klauzula Informacyjna RODO

Karta Oceny Formalnej- Program Odnowy Wsi 2021

Karta Oceny Merytorycznej Program Odnowy Wsi 2021

BIP

Instrukcja elektronicznego podpisywania dokumentów

________________________________________________________________________________

ARCHIWALNE OGŁOSZENIA

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą 2539/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na działania promujące rozwój i odnowę wsi. Dofinansowanie uzyskały 24 podmioty, z których 21 podpisało umowy na realizację zadań.

Wskazówki dla NGO dot. realizacji zadań – tutaj.

Przypomnijmy, iż w ramach priorytetu wspieranie aktywności społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi oraz ochrony bioróżnorodności zakresem zadań objęte zosały następujące obszary tematyczne:

1) wspieranie uczestników Programu Odnowy Wsi i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji,

2) wspieranie działań promujących ideę odnowy wsi.

Na realizację wszystkich zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania programu odnowy wsi przeznaczono łączną kwotę do 260 000,00 zł, jednak maksymalna dotacja na realizację jednego zadania publicznego wynosi do 12 000,00 zł. maj

PLIKI DO POBRANIA:

B1 3 Ogłoszenie Konkursu Ofert POW

B1 4 Klauzula Informacyjna RODO

B1 7 Wykaz Ofert Na BIP POW

B1 10 WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI POW