Jak zgłosić nowe sołectwo do programu

Zgłoszenia nowych sołectw do programu Odnowy Wsi – wymagane dokumenty !!!

 

W celu zgłoszenia nowego sołectwa do Programu Odnowy Wsi, należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz „Zgłoszenie do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim” – podpisane przez Wójta/Burmistrza Gminy,
 • Wypełniony formularz „Podstawowe dane o sołectwie włączonym do Programu Odnowy Wsi” – podpisane przez Lidera zgłaszanego sołectwa,
 • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia Uchwały Zebrania Wiejskiego o przystąpieniu do Programu Odnowy Wsi,
 • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia Uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do Programu Odnowy Wsi

 

Warunki zgłoszenia nowego sołectwa do programu Odnowy Wsi

Uczestnictwo sołectwa w Programie wymaga:

 • utworzenia grupy odnowy wsi o składzie min. 5 osobowym i wskazania jej lidera,
 • podjęcia uchwały zebrania wiejskiego wyrażającej wolę przystąpienia do programu odnowy wsi, która określa osobę lidera grupy odnowy oraz imienny skład grupy odnowy,
 • wypełnienia formularza zgłoszenia uczestnictwa zawierającego informacje o sołectwie,
 • podjęcia przez radę gminy uchwały o zgłoszeniu sołectwa do programu,

Powyższe uchwały, formularz zgłoszenia uczestnictwa wraz z pismem przewodnim przesyła się zarządzającemu programem. Zarządzający programem może poszerzyć zakres dokumentów zgłoszeniowych o informację nt. zakładanych przez gminę instrumentów wsparcia.

 

Wymagania w stosunku do gminy

Gmina zobowiązana jest:

 1. a) określić, w trybie powiadomienia lub uchwały, osobę gminnego koordynatora programu odnowy, która w imieniu wójta / burmistrza odpowiada za:

– wykorzystanie przez sołectwa wsparcia udzielanego przez samorząd województwa,

– sprawny przepływ informacji,

– sprawozdawczość,

– nadzór nad wypełnianiem przez sołectwo formalnych wymogów uczestnictwa,

– koordynację działań sołectw związanych z ich uczestnictwem w programie w relacjach z

gminą oraz zarządzającym programem,

– realizację obowiązków określonych przez gminę w związku z jej uczestnictwem w programie odnowy wsi,

 1. b) zapewnić efektywne wywiązywanie się gminnego koordynatora programu z nałożonych na

niego zadań,

 1. c) zapewnić warunki do wykorzystywania przez sołectwo ustanowionych form wsparcia oraz

uczestnictwa w przedsięwzięciach rozwijających Program lub promujących ideę odnowy wsi,

 1. d) dokonywać monitorowania i oceny realizacji sołeckich programów odnowy wsi oraz

skuteczności ustanowionego systemu wsparcia.

 

PLIKI DO POBRANIA:

A3 2 Zgłoszenie Do Programu Odnowy Wsi Formularz

A3 3 Podstawowe Dane O Sołectwie Formularz