Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Malowana

 

 

 

Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2024 zadań publicznych w zakresie wsparcia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  pn. „Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Malowana” skierowany
do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.)

Zadanie powinno:

  1. przyczyniać się do promowania i/lub budowania tematu przewodniego wsi poprzez tworzenie na terenie sołectw przedsięwzięć artystycznych na i w budynkach świetlic wiejskich, szkołach, remizach OSP, przystankach komunikacji publicznej i innych,
  2. angażować społeczność wiejską do współpracy w obranych tematycznych kierunkach m.in.: przyrodniczym, kulinarnym, kulturowym i historycznym,
  3. wpływać na ożywienie i wzmocnienie więzi społecznych poprzez wkład pracy na rzecz poprawy estetyki swojej miejscowości oraz upiększanych obiektów.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny Podmiotu. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego Podmiotu.

Na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanego konkursu w 2024 roku przeznacza się kwotę do  200 000 zł.

Na realizację jednego zadania publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ustala się maksymalną wysokość dotacji
w kwocie do 15 000 zł.

Nabór trwa do 10 marca 2024 r.

Szczegóły składania ofert w ogłoszeniu pod linkiem:

https://bip.opolskie.pl/2024/02/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-pozarzadowe-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2024-zadan-publicznych-w-zakresie-dzialalnosci-wspomagaj-2/