Dotacje na wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych

Uchwałą nr 3702/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 listopada 2020r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich.

Wykaz podmiotów, które uzyskały dotacje znajduje się na stronie BIP.

————————————————————————————————–

Uchwałą Nr 3329/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2020r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich.

W  ramach  w/w konkursu zakresem  zadań  objęte zostają obszary tematyczne dot.  wspierania  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na  rzecz  wzmocnienia  i  rozwoju  organizacji  pozarządowych poprzez:

 1. Wdrażanie   nowych   technologii   i   działań   służących ucyfrowieniu   organizacji   (np.
  zaplanowanie wdrożenie   strategii   cyfrowej,   zapewnianie   bezpieczeństwa cyfrowego),
  zakup oprogramowania i licencji;
 2. Uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań
  doposażenie w sprzęt  lub wyposażenie, niezbędne do realizacji zadań statutowych;
 3. Wykonanie remontów w siedzibie organizacji, niezbędnych do realizacji zadań statutowych

Wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

 Na realizację wszystkich zadań publicznych w 2020r. w zakresie wzmacniania organizacyjnego, infrastrukturalnego i edukacyjnego Podmiotów programu przeznacza się łączną kwotę do 190.000 zł.

Zadanie winno zostać  zakończenie do dnia 31 grudnia 2020r.

Oferty dotyczącą wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie wspierania należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

 1.  w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,
 2. wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 30 września 2020r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 lub w sekretariacie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Hallera 9 w Opolu – segment B pok. nr 302.1.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, Pani Ewa Kotula, tel. 77 44 82 125 lub Pan Arkadiusz Głąb, tel. 77 44 82 124.

Poniżej link do uchwały, regulaminu konkursu w przedmiotowej sprawie. Na poniższej stronie znajduje się również wykaz ofert odrzuconych lub wymagających korekty formalnej.

BIP