„Dotacje na wsparcie działań z obszaru rolnictwa, w tym w szczególności na rzecz opolskich pszczół”

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 6541/2022 ogłosił w dniu 28lutego 2022r.  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z OBSZARU ROLNICTWA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ OPOLSKICH PSZCZÓŁ w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W  ramach  w/w konkursu zakresem  zadań  objęte zostają działania dotyczące wspierania działań mających na celu ochronę pszczoły miodnej na terenie województwa opolskiego i upowszechniania jej roli w środowisku naturalnym poprzez:

  • Ochronę pszczoły miodnej, podniesienie zdrowotności rodzin pszczelich, poprawa warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez: wsparcie zakupu węzy pszczelej (dobrej jakości, wykonanej z wosku pszczelego wytworzonego przez pszczołę miodną Apis meilifera w gruczołach woskowych, będącego naturalnym i najzdrowszym budulcem plastrów) lub zakup sprzętu do produkcji węzy lub kontroli jej jakości.
  • Zapobieganie degradacji rodzin pszczelich poprzez zakup pokarmów i witamin dla pszczół.
  • Wydawanie niskonakładowych publikacji, katalogów na temat roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym i jej ochrony.
  • Spotkania edukacyjne, warsztaty, pokazy w tym również online przyczyniające się do utrzymania zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa opolskiego oraz propagowania roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym.
  • Nasadzenia wieloletnich roślin miododajnych drzew i/lub krzewów.

Wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Na realizację zadań publicznych w w/w zakresie przeznacza się w tym konkursie kwotę do
130 000 zł.

Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem, winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl. Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 01.04.2022 r., do godz. 15:30.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, Pani Katarzyna Kuraś, tel. 77 44 82 110 lub Pani Małgorzata Kowalczyk-Ciomek, tel. 77 44 82 111.

Więcej informacji również na stronie BIP Samorządu Województwa Opolskiego  (w zakładce Menu przedmiotowe – Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Dotacje dla NGO w trybie konkursowym)

lub pod linkiem: https://bip.opolskie.pl/2022/03

Ogłoszenie OKO Pszczoły 2022