Dotacje w zakresie wspierania inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne w kierunku rozwoju konkurencyjnych obszarów wiejskich z okazji jubileuszu 25 lat Programu Odnowy Wsi w 2022 roku

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił w dniu 28 lutego 2022r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne w kierunku rozwoju konkurencyjnych obszarów wiejskich z okazji jubileuszu 25 lat Programu Odnowy Wsi w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W  ramach  w/w konkursu zakresem  zadań  objęte zostają obszary tematyczne dot.  wspierania wspierania inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne w kierunku rozwoju konkurencyjnych obszarów wiejskich z okazji jubileuszu 25 lat Programu Odnowy Wsi w 2022 roku.

  • Wspieranie działań z zakresu rozwoju wsi, w tym Programu Odnowy Wsi, jego uczestników i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich m.in. poprzez  organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji ze szczególnym uwzględnieniem  jubileuszu 25 lat Programu Odnowy Wsi.

Wsparcie realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny Podmiotu. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego Podmiotu.

  1. Na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanego konkursu w 2022 roku przeznacza się kwotę do 200 000 zł.
  2. Na realizację jednego zadania publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ustala się maksymalną wysokość dotacji w kwocie do 12 000 zł.

Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem, winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl. Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 01.04.2022 r., do godz. 15:30.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, Pani Ewa Kotula, tel. 77 44 82 125

Więcej informacji również na stronie BIP Samorządu Województwa Opolskiego  (w zakładce Menu przedmiotowe- Współpraca z organizacjami pozarządowymi- Dotacje dla NGO w trybie konkursowym)

https://bip.opolskie.pl/2022/03