Grodzicko

Grodzicko

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

 

 

 

Grodzisko to licząca prawie 700 mieszkańców wieś w gminie Strzelce Opolskie. Mieści się tu niepubliczna szkoła podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko, przedszkole publiczne, świetlica prowadzona przez stowarzyszenie OSP. Imprezy oraz spotkania mieszkańców odbywają się na placu „Łączymy pokolenia”, który zagospodarowany został z uwzględnieniem poszanowania bioróżnorodności.

Przez wieś przepływają rzeki: Jędrynia, Woda Rozmierecka i Rzekotka. Środowisko jest czyste, naturalne o czym świadczą liczne gniazda bocianów i wielu innych gatunków ptaków i zwierząt. Obszar wokół Grodziska doskonale nadaje się do wędrówek turystycznych ze względu na urozmaicony krajobraz i nieskażone środowisko. Od kilku lat realizując projekty sołectwo szczególnie dba o otaczającą przyrodę.

Organizacje pozarządowe działające na terenie sołectwa:

  • Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku,
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko, które powadzi również szkołę podstawową,
  • Koło Mniejszości Niemieckiej,
  • Grupa taneczno-kabaretowa Zgrani Fojermani działająca przy OSP w Grodzisku,
  • Świetlica wiejska prowadzona przez stowarzyszenie OSP w Grodzisku,

Najważniejsze przedsięwzięcia, projekty zrealizowane w ramach odnowy wsi:

  • zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu,
  • zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowo-edukacyjnego ,,Łączymy Pokolenia”,
  • budowa chodników przy drogach gminnych,
  • remont pomieszczeń i dostosowanie ich na świetlicę wiejską.

Liczba mieszkańców: 687