Grodzicko

Grodzicko

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

W sołectwie znajduje się świetlica prowadzona przez stowarzyszenie OSP.

Imprezy oraz spotkania mieszkańców odbywają się na placu „Łączymy pokolenia”, który zagospodarowany został z uwzględnieniem poszanowania bioróżnorodności.

W miejscowości znajduje się kościół pw. św. Walentego. Przez wieś przepływają rzeki: Jędrynia, Woda Rozmierecka i Rzekotka.

Środowisko jest czyste, naturalne o czym świadczą liczne gniazda bocianów i wielu innych gatunków ptaków i zwierząt.

Obszar wokół Grodziska doskonale nadaje się do wędrówek turystycznych ze względu na urozmaicony krajobraz i nieskażone środowisko. Od kilku lat realizując projekty sołectwo szczególnie dba o otaczającą przyrodę.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku

grupa taneczno-kabaretowa Zgrani Fojermani

Liczba mieszkańców: 699

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia:

  • zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu,
  • zagospodarowanie placu rekreacyjno – wypoczynkowo – edukacyjnego ,,Łączymy Pokolenia”,
  • budowa chodników przy drogach gminnych,
  • remont pomieszczeń i dostosowanie ich na świetlicę wiejską.

Grodzisko zdobyło III miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś” w 2020 roku, natomiast w 2003 roku II miejsce w kategorii „Najpiękniejsza zagroda”. Sołectwo zostało także wyróżnione w kategorii „Najlepszy start” w 2009 roku.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Poprawa stanu parkietu w „Domu Mieszkańców” w sołectwie Grodzisko o wartości  5 000 zł.
  • „Historia na rogach przyniesiona” jest zadaniem w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi pn. Opolska wieś przyszłości. OSP w Grodzisku otrzymała dotację w wysokości 10 340 zł.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono klon z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.