II edycja otwartego konkursu ofert na rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji ogłoszona!

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił w dniu 6 września 2021r. otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W  ramach  w/w konkursu zakresem  zadań  objęte zostają obszary tematyczne dot.  wspierania  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na  rzecz  wzmocnienia  i  rozwoju  organizacji  pozarządowych poprzez:

 • Wdrażanie   nowych   technologii   i   działań   służących ucyfrowieniu   organizacji   (np.
  zaplanowanie wdrożenie   strategii   cyfrowej,   zapewnianie   bezpieczeństwa cyfrowego),
  zakup oprogramowania i licencji;
 • Uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań
  doposażenie w sprzęt  lub wyposażenie, niezbędne do realizacji zadań statutowych;
 • Wykonanie remontów w siedzibie organizacji, niezbędnych do realizacji zadań statutowych

 

Zlecenie realizacja zadania możliwe jest w formie:

 1. Powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

lub

 1. Wsparcie realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

 

Na realizację zadań publicznych w w/w w zakresie przeznacza się w tym konkursie kwotę do 210 000 zł. przy czym na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację w kwocie do 12 000 zł.

 

Oferty powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego Województwa w zakresie wspieranie  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na  rzecz  wzmocnienia i  rozwoju  organizacji  pozarządowych/podmiotów   wymienionych  w  art.  3  ust.  3 ustawy   o   działalności   pożytku   publicznego i o wolontariacie w województwie opolskim działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, winna zostać przygotowana i złożona w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl oraz podpisana profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione i wysłana w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP do dnia 30 września 2021r. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu podpisanej oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego poprzez platformę ePUAP.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, Pani Ewa Kotula, tel. 77 44 82 125 lub Pan Arkadiusz Głąb, tel. 77 44 82 124.

Więcej informacji na stronie pod linkiem poniżej:

BIP