Kadłubiec

                Kadłubiec

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2014

Do obiektów zabytkowych na terenie Kadłubca zaliczyć należy murowaną kaplicę z XIX wieku oraz pozostałości XIX-wiecznego wiatraka typu holenderskiego, widocznego nawet z autostrady A4.

LZS Kadłubiec

liczba mieszkańców: 372

 

Program Odnowy Wsi:

Społeczeństwo sołectwa chętnie uczestniczy w pracach na rzecz poprawy poziomu życia w wiosce, co zaowocowało m.in. utworzeniem ogólnodostępnego placu zabaw o nawierzchni piaszczystej. Ponadto organizowane są wspólne spotkania i uroczystości dla mieszkańców.

Zrealizowano zadanie pn.: „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu”. Uporządkowana została przestrzeń publiczna, poprzez zasypanie istniejącego otwartego zbiornika i odprowadzenie wód opadowych płynących przez ten teren. Obszar został zagospodarowany: utwardzono dojazdy do posesji z betonowej kostki brukowej oraz utwardzono betonowy plac z przeznaczeniem na lokalizację namiotu biesiadnego do organizacji uroczystości sołeckich i gminnych. Zamontowano również elementy małej architektury: drewnianą wiatę, kładkę, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz ławki.

Źródło: