Kolnica

Kolnica

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2006

Najstarszym zabytkiem wsi jest kościół pw. św. Wawrzyńca z XIII wieku oraz granitowy krzyż.

Spotkania mieszkańców odbywają się w świetlicy i na boisku.

W zachodniej części wsi występują skupiska leśne w postaci ,,bobrowego lasu’’ z wysychającym naturalnie oczkiem wodnym.  W tej samej części wsi zobaczymy pozostałości po roślinności wodnej i błotnej. Nieliczne lasy, skupiska krzewów i zarośli mają charakter siedlisk przejściowych dla dzików i zwierzyny płowej, z ptactwa natomiast zauważono bociana białego, pustułkę, bażanta i kuropatwę.

 

Źródło:

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnicy

LZS Kolnica

liczba mieszkańców: 525

 

Program Odnowy Wsi:

Z inicjatywy mieszkańców wyremontowana została świetlica wiejska wraz z klatką schodową, położony został nowy bruk na terenie palcu kościelnego oraz część placu przy świątyni, wykonano nowe stopnie i wjazdy dla niepełnosprawnych, wykonano również zjazdu na parking przed cmentarzem. Wyremontowano dach wiaty, założono bandy reklamowe, doprowadzono ciepłą wodę oraz wycięto i usunięto powalone drzewa znajdujące się na terenie boiska.

Społeczność wiejska organizuje również różne imprezy, takie jak: dożynki wiejskie, festyn strażacki, ferie w remizie, festyn odpustowy oraz Święta Młodzianków i Spotkanie Kolędowe.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Doposażenie świetlicy wiejskiej o wartości 5 000 zł.