Kolnowice

                      Kolnowice

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

 

 

 

 

Jedna z najstarszych wsi gminy Biała. Wzmianka o jej istnieniu w źródłach pisanych pochodzi z 1235 roku (In villa Collini). Kościół w stylu gotyckim pochodzi z XIX w. Pomimo wiekowej historii w miejscowości tej brak jest zabytków. Do wsi należy także mały przysiółek Kolnowice-Kokot zamieszkały przez 10 osób.
Stosunkowo dobre gleby sprzyjają różnym działaniom produkcji rolniczej. Obejmują swoim zasięgiem 776,0 ha, z czego użytki rolne zajmują 715 ha. Gospodaruje na nich 44 rolników i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kolnowice. Są to gospodarstwa rozdrobnione.

liczba mieszkańców: 236

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– remont pomieszczenia świetlicy w budynku Centrum Aktywności Wiejskiej o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/