Kolnowice

                      Kolnowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

Jedna z najstarszych wsi gminy Biała. Do wsi należy także mały przysiółek Kolnowice-Kokot zamieszkały przez 4 osoby. Wzmianka o jej istnieniu w źródłach pisanych pochodzi z 1235 roku (In villa Collini). Kościół w stylu gotyckim pochodzi z XIX w. Pomimo wiekowej historii w miejscowości tej brak jest zabytków. Do wsi należy także mały przysiółek Kolnowice-Kokot zamieszkały przez 10 osób.
Stosunkowo dobre gleby sprzyjają różnym działaniom produkcji rolniczej. Obejmują swoim zasięgiem 776,0 ha, z czego użytki rolne zajmują 715 ha. Gospodaruje na nich 44 rolników i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kolnowice. Są to gospodarstwa rozdrobnione.

W sołectwie mieści się świetlica wiejska – Centrum Aktywności Wiejskiej. Oprócz świetlicy wiejskiej sołectwo dysponuje terenem rekreacyjno – sportowym.

Przez wieś przebiega drugorzędna trasa rowerowa PTTK.

liczba mieszkańców: 231

Program Odnowy Wsi:

W Kolnowicach zagospodarowano boisko wielofunkcyjne oraz wyremontowano pomieszczenia świetlicy w budynku Centrum Aktywności Wiejskiej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Remont pomieszczenia świetlicy w budynku Centrum Aktywności Wiejskiej o wartości  5 000 zł.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/