Krzyżkowice

Krzyżkowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Wieś o ulicowym układzie zabudowy. Dominuje tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a liczne zagrody zachowały się tylko w zachodniej części wsi. Zmiany w strukturze społecznej mieszkańców wyraziły się zmianą istniejących form zabudowy.

Rys historyczny: 

Sołectwo zostało wzmiankowane po raz pierwszy w 1321 roku.

liczba mieszkańców: 216

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzyżkowicach

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi przedsięwzięciami w ramach odnowy wsi były remont kaplicy oraz budowa chodnika.

Źródło: