„Mamy rady na odpady” – ruszył nabór wniosków w konkursie!

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 6656/2022 ogłosił w dniu 21 marca 2022 r.  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  gospodarowania odpadami – wspieranie działań z obszaru edukacji w zakresie gospodarowania odpadami w ramach projektu pn. „MAMY RADY NA ODPADY – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs dofinansowany jest ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach: Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

W  ramach  w/w konkursu wspierane będą działania z obszaru promocji i edukacji w zakresie gospodarowania odpadami, tj.: 

  • działania edukacyjne w zakresie gospodarowania odpadami, promujące podejście ekologiczne, m.in. poprzez organizowanie pikników ekologicznych i przedsięwzięć plenerowych, w trakcie których przeprowadzone zostaną konkursy oraz działania edukacyjne skierowanie do dzieci, młodzieży i rodzin z zakresu selektywnej zbiórki odpadów,
  • działania przyczyniające się do zmniejszenia wytwarzania odpadów unieszkodliwianych na składowiskach odpadów, m.in. poprzez segregację odpadów u źródła, właściwe zasady kompostowania, racjonalne wykorzystanie zasobów, wpływ nieprawidłowego postępowania z odpadami, w tym tworzenie dzikich wysypisk odpadów i spalania odpadów w piecach na środowisko i zdrowie człowieka.

Wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Na realizację zadań publicznych w w/w zakresie przeznacza się w tym konkursie kwotę do 720 000 zł przy czym zakłada się organizację 72 przedsięwzięć w skali całego województwa opolskiego – po jednym przedsięwzięciu w każdej gminie. W przypadku, gdy do konkursu nie wpłynie żadna oferta dot. organizacji przedsięwzięcia w danej gminie, istnieje możliwość organizacji dwóch lub więcej przedsięwzięć na terenie innej gminy.

Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem, winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl. 

Termin składania ofert upływa 22.04.2022 r. o godz. 15:30.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu.

Tel. 77 44 82 108, 77 44 82 125
e-mail: odnowawsi@opolskie.pl

Więcej informacji również na stronie BIP Samorządu Województwa Opolskiego  (w zakładce Menu przedmiotowe – Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Dotacje dla NGO w trybie konkursowym)  lub pod linkiem: OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Ogłoszenie OKO – MAMY RADY NA ODPADY