Ogłoszono konkurs ofert dla NGO!

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił w dniu 22 lutego 2021r. otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W  ramach  w/w konkursu zakresem  zadań  objęte zostają obszary tematyczne dot.  wspierania  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na  rzecz  wzmocnienia  i  rozwoju  organizacji  pozarządowych poprzez:

  • Wdrażanie   nowych   technologii   i   działań   służących ucyfrowieniu   organizacji   (np.
    zaplanowanie wdrożenie   strategii   cyfrowej,   zapewnianie   bezpieczeństwa cyfrowego),
    zakup oprogramowania i licencji;
  • Uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań
    doposażenie w sprzęt  lub wyposażenie, niezbędne do realizacji zadań statutowych;
  • Wykonanie remontów w siedzibie organizacji, niezbędnych do realizacji zadań statutowych

 

Zadanie może zostać w całości sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego lub w formie wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

 

Na realizację zadań publicznych w w/w w zakresie przeznacza się w tym konkursie kwotę do 130 000 zł. przy czym na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację w kwocie do 10 000 zł.

 

Zadanie winno zostać  zakończenie do dnia 31 grudnia 2021r.

 

Oferty dotycząca powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego Województwa w zakresie wspieranie  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, winna zostać przygotowana w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl, podpisana profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione i być złożona w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP, do dnia 19 marca 2021 roku, do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w aplikacji Generator eNGO.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, Pani Ewa Kotula, tel. 77 44 82 125 lub Pan Arkadiusz Głąb, tel. 77 44 82 124.

Ogłoszenie Konkursu Ofert dla NGO dot. wsparcia instytucjonalnego i infrastrukturalnego 2021 

BIP

Instrukcja elektronicznego podpisywania dokumentów