OPOLSKA PSZCZOŁA MIODNA

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Wspieranie działań z obszaru rolnictwa – działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa „Opolska pszczoła miodna” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach w/w konkursu będzie można realizować działania mające na celu ochronę pszczoły miodnej na terenie województwa opolskiego i upowszechnianie jej roli w środowisku naturalnym:

  • Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów z prebiotykami i/lub z witaminami dla pszczół
  • Nasadzenia roślin miododajnych – roślin drzewiastych
  • Spotkania edukacyjne, warsztaty, działania informacyjne (np. broszury), pokazy, wyjazdy studyjne, które przyczynią się do wzrostu świadomości mieszkańców województwa opolskiego w zakresie utrzymania zdrowotności i liczebności rodzin pszczelich oraz roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym

Na realizację zadań publicznych w konkursie „Opolska pszczoła miodna” Samorząd Województwa Opolskiego przeznacza kwotę do 200 000 zł.

Oferty do konkursu należy składać wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl do dnia 19 lutego 2023 !!

Więcej informacji – strona BIP Samorządu Województwa Opolskiego pod linkiem:
https://bip.opolskie.pl/2023/01/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-pn-wspieranie-dzialan-z-obszaru-rolnictwa-dzialania-na-r/