Otwarty konkurs ofert OPOLSKIE STAWIA NA RYBY

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Organizacje pozarządowe dla przyrody „Opolskie stawia na ryby” w 2024 r. skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W  ramach  ww. konkursu będzie można prowadzić działania mające na celu ochronę ichtiofauny rzeki Odry na terenie województwa opolskiego poprzez zwiększanie bioróżnorodności, dostępności siedlisk oraz puli genowej gatunków ryb występujących w Odrze w poniższym zakresie:

  • Zwiększanie dostępności siedlisk wykorzystywanych przez ryby podczas tarła i w okresie zimowania oraz w okresie podrostu narybku w warunkach naturalnych.
  • Wzmocnienie puli genowej gatunków ryb występujących w rzece Odrze poprzez zakładanie lub utrzymywanie stad tarłowych w oparciu o pozyskane z dorzecza Odry selekty, tarlaki lub narybek tych gatunków. Działanie dopuszcza zakup sprzętu do prowadzenia monitoringu warunków siedliskowych.

Na realizację zadań publicznych w konkursie Samorząd Województwa Opolskiego przeznacza do 150 000 zł.

 

Oferty do konkursu należy składać wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl do dnia  do dnia 9 lutego 2024 r.

Więcej informacji – strona BIP Samorządu Województwa Opolskiego pod linkiem:

https://tiny.pl/cbtzx