OPOLSKIE STAWIA NA RYBY

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego województwa opolskiego (wsparcie rybactwa śródlądowego) pn. „Opolskie stawia na ryby”

skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W  ramach  ww. konkursu będzie można prowadzić działania mające na celu ochronę ichtiofauny rzeki Odry na terenie województwa opolskiego poprzez zwiększanie puli genowej wybranych gatunków ryb w poniższym zakresie:

  • Określenie warunków siedliskowych ichtiofauny opolskiego odcinka rzeki Odry wraz
    z przyujściowymi 500 m odcinkami dopływów, na podstawie opracowanego raportu uwzględniającego w szczególności stan kluczowych gatunków rzeki Odry (bolenia, brzany, świnki, klenia, miętusa). Działanie dopuszcza zakup sprzętu do prowadzenia odłowów monitoringowych.
  • Wzmocnienie puli genowej kluczowych gatunków rzeki Odry poprzez założenie stad tarłowych gatunków ryb (bolenia, brzany, świnki, klenia, miętusa) w oparciu o pozyskane z dorzecza Odry selekty, tarlaki lub narybek tych gatunków.

Na realizację zadań publicznych w konkursie Samorząd Województwa Opolskiego przeznacza do 150 000 zł.

Oferty do konkursu należy składać wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl do dnia  do dnia 19 lutego 2023 r.

Więcej informacji – strona BIP Samorządu Województwa Opolskiego pod linkiem:

https://bip.opolskie.pl/2023/01/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-pn-dzialania-na-rzecz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-wojewodzt/