Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji  celem promocji działań na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich.

W  ramach  w/w konkursu zakresem  zadań  objęte zostają obszary tematyczne dot.  wspierania  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na  rzecz  wzmocnienia  i  rozwoju  organizacji  pozarządowych poprzez:

 • Wdrażanie   nowych   technologii   i   działań   służących ucyfrowieniu   organizacji   (np. zaplanowanie wdrożenie   strategii   cyfrowej,   zapewnianie   bezpieczeństwa cyfrowego),
  zakup oprogramowania i licencji;

 • Uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań
  doposażenie w sprzęt  lub wyposażenie, niezbędne do realizacji zadań statutowych;
 • Wykonanie remontów w siedzibie organizacji, niezbędnych do realizacji zadań statutowych

Zadania mogą zostać zrealizowane w drodze:

 • powierzenia realizacji zadania
 • wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

 Na realizację wszystkich zadań publicznych w 2020r. w zakresie wzmacniania organizacyjnego, infrastrukturalnego i edukacyjnego Podmiotów programu przeznacza się łączną kwotę do 190.000 zł.

Zadanie winno zostać  zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020r.

 

Oferty dotyczącą wsparcia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie wspierania należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

 1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie:
  https://opolskie.engo.org.pl/
 2. wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 30 września 2020r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 lub w sekretariacie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Hallera 9 w Opolu – segment B pok. nr 302.1.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu znajdują się na stronie BIP oraz udzielane są w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, Pani Ewa Kotula, tel. 77 44 82 125 lub Pan Arkadiusz Głąb, tel. 77 44 82 124.