Otwarty konkurs ofert „Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Dzieciom” – ZAPRASZAMY!

Zapraszamy do składania ofert  w otwartym konkursie ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2024 zadań publicznych w zakresie wsparcia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  pn. „Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Dzieciom” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

Zadanie powinno:

  • wpływać na edukację dzieci i młodzieży poprzez organizację różnego rodzaju tematycznych warsztatów edukacyjno-integracyjnych m.in. o tematyce 20-lecia wstąpienia Polski do UE, przyrodniczej, kulinarnej, historycznej, kulturowej, przeprowadzonych przez wykwalifikowanego eksperta o udokumentowanych kwalifikacjach, zgodnych z tematem przeprowadzanych warsztatów;
  • Zadanie, poprzez organizację m.in. ww. warsztatów powinno przyczyniać się do promowania i/lub budowania tematu przewodniego wsi (np. przyrodniczego, kulinarnego, historycznego, kulturowego). Program warsztatów powinien być kompleksowy, obejmujący kilkudniowe wydarzenie o charakterze edukacyjnym, w którym powinno uczestniczyć jak najwięcej dzieci i młodzieży.
  • Zadanie powinno angażować społeczność wiejską do współpracy oraz wpływać na jej ożywienie i wzmocnienie więzi społecznych, zwłaszcza międzypokoleniowych.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny Podmiotu. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego Podmiotu.

Na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanego konkursu w 2024 roku przeznacza się kwotę do  200 000 zł.

Na realizację jednego zadania publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ustala się maksymalną wysokość dotacji w kwocie do 10 000 zł.

Nabór trwa do 10 marca 2024 r. do końca dnia. 

Szczegóły składania ofert w ogłoszeniu pod linkiem:

https://bip.opolskie.pl/2024/02/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2024-zadan-publicznych-w-zakresie-wsparcia-pn-dzialalnosc-wspomagajac/

DO POBRANIA:

Uchwała o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Wieś Dzieciom 2024

Karta Oceny Formalnej OKO Wieś Dzieciom 2024

Karta Oceny Merytorycznej OKO Wieś Dzieciom 2024