Otwarty konkurs ofert OPOLSKIE TRADYCJE DOŻYNKOWE

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. wspieranie inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne „OPOLSKIE TRADYCJE DOŻYNKOWE” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach w/w konkursu będzie można realizować działania mające na celu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz działań kultywujących tradycje związane z okresem żniw i promujących integrację międzypokoleniową poprzez:

  • zakup/wykonanie strojów ludowych lub ich elementów charakterystycznych dla Śląska Opolskiego, dopuszcza się zakup/wykonanie innych strojów charakterystycznych dla terenu działalności Organizacji (niezbędne dodatkowe uzasadnienie)
  • organizację wydarzeń związanych z tradycjami i obrzędami okresu żniw i dożynek (np. spotkań, warsztatów, szkoleń itp.).

Na realizację zadań publicznych w konkursie „OPOLSKIE TRADYCJE DOŻYNKOWE” w 2024 roku Samorząd Województwa Opolskiego przeznacza kwotę do 200 000 zł.

Oferty do konkursu należy składać wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl do dnia 27 marca 2024 !!

Szczegółowe informacje dot. konkursu znajdują się pod linkiem: https://bip.opolskie.pl/2024/03/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-dzialalnosc-wspomagajaca-rozwoj-wspolnot-i-spolecznosci-lokalnych-pn-wspieranie-inicjatyw-aktywizujacych-spolecznosci-lokalne/