Rozumice

                Rozumice

      rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Wieś Rozumice położona jest w malowniczej, pagórkowatej okolicy na Nizinie Śląskiej, na Płaskowyżu Głubczyckim.

Pierwotny układ wsi zachowany został do dzisiaj, z charakterystycznymi błoniami, lokalizacją zagród, pasmem drzew miododajnych wokół wsi i niwowym układem pól.

Wieś leży na bardzo urodzajnych glebach. Wzdłuż wioski płynie potok Psina.

Na terenie miejscowości znajduje się świetlica wiejska, remiza OSP oraz obiekty sportowo – rekreacyjne, w tym plac zabaw wraz z boiskiem do siatkówki i siłownią zewnętrzną, a także boisko piłkarskie.

Obiektami historycznymi we wsi Rozumice są m. in.:

  • spichlerz drewniany piętrowy – postawiony bez użycia gwoździ,
  • ruiny kościoła ewangelickiego (na miejscu wcześniejszej świątyni) wybudowanego w latach 1804-1807, a zniszczonego podczas II wojny światowej,
  • pomnik poległych w I wojnie światowej z napisem: „Nigdy więcej wojny”,
  • stanowisko archeologiczne z okresu Dolnego Paleolitu – z jednymi z najstarszych śladów pobytu człowieka na ziemiach polskich.

Lasy sołectwa, zwane Rezerwatem Przyrody Rozumice, położone są na terenie Obszaru Chronionego Natura 2000. Na uwagę zasługują również drzewa pomnikowe, miododajne na obrzeżach wsi, najstarsze – lipa szerokolistna – szacuje się na 235 lat.

   

Ochotnicza Straż Pożarna w Rozumicach

liczba mieszkańców: 312

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach odnowy wsi:

  • modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej,
  • urządzanie placu zabaw,
  • budowa altany przy świetlicy wiejskiej

Najciekawsze projekty:

  • „Zakładanie sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych, warsztaty” (2017)