Rozwadza, gm. Zdzieszowice

Rozwadza

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

Liczba mieszkańców: 908

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rozwadza

 

Rozwadza jest jedną z najstarszych wsi w zdzieszowickiej gminie i leży na startym szlaku handlowym łączącym Koźle
z Opolem.

Od dawna ważnym elementem społeczności lokalnej jest kult św. Nepomucena (kościół jest pod wezwaniem Świętego Jana Nepomucena), dlatego też w centrum wsi znajduje się murowana kapliczka z drewnianą figurą tego czeskiego świętego – patrona dobrej spowiedzi.

W wiosce w pięknym zwracającym uwagę ceglanym budynku znajduje się miejscowa szkoła wzniesiona w 1912 roku.

W tym też roku została oddana do użytku remiza strażacka, zbudowana ze składek rzemieślników, kupców, fabrykantów
i właścicieli ziemskich. Obecnie remiza została wyremontowana i prowadzone są w niej usługi gastronomiczne.

Tuż przy wyjeździe z Rozwadzy w stronę Zdzieszowic na niewielkim wzniesieniu znajduje się kościółek ewangelicki. Został on zbudowany w 1888 roku przez hrabiego Alberta von Schwedera jako  dziękczynny za szczęśliwy powrót z wojny francusko-pruskiej w latach 1871-1872. Obecnie kościółek jest własnością prywatną jednego z mieszkańców wsi.

Przez niewielkie wzniesienie przebiega ścieżka rowerowo-piesza (łącząca wsie Rozwadza i Krępna) z przepięknym widokiem na Park Krajobrazowy Góra Św. Anny.

Na terenie miejscowości występują wyrobiska żwirowe wypełnione wodą.

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi podjęto takie działania jak:

  • zagospodarowanie działki w centrum wsi w zakresie małej architektury,
  • utworzenie izby tradycji „Kuchnia Śląska”,
  • udział w Wojewódzkim Konkursie Wypieku Kołocza Śląskiego.

W konkursie „Piękna Wieś Opolska” w 2009 roku  Rozwadza otrzymała nagrodę specjalną Marszałka Województwa Opolskiego.  W uzasadnieniu napisano: „za umiejętność współdziałania i wykorzystania potencjału znajdującego się
w sołectwie”.

 

Rys historyczny: 

Nazwa tej miejscowości pochodzi najprawdopodobniej od staropolskiego imienia Rozwad (z 1155 roku).

Po raz pierwszy jej nazwę zarejestrowano w 1302 roku jako Rosvatzha lub Rozwadze w bulli papieża Bonifacego VIII, wcześniej pojawia się w zapiskach kroniki cystersów z Jemielnicy w 1282 roku.

Jak podaje to źródło, najmłodszy syn August Sylvus baron von Pűckler, otrzymał od swego ojca w 1680 roku liczne dobra leżące na Śląsku, w tym Rozwadzę. To on był budowniczym dziś już mocno zniszczonego pałacu w stylu angielskim
i kilkuhektarowego parku dworskiego założonego w 1804 roku przez słynnego ogrodnika z rodziny Pűcklerów – architekta parków w Bad Muskau i Cottbus.

 

Źródło: