Stobrawa

Stobrawa

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Stobrawa to miejscowość położona w Stobrawskim Parku Krajobrazowym.

Miejscem spotkań i integracji mieszkańców jest wyremontowana w roku 2020 roku świetlica wiejska wraz z parkiem przyrodniczo-sensorycznym, placem zabaw i boiskiem do piłki nożnej.

Kilka lat temu zrewitalizowano centrum wsi, w którym powstała atrakcyjna i zielona przestrzeń – miejsce spotkań mieszkańców.

We wsi w budynku dawnej szkoły znajduje się Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, którego wychowankowie uczestniczą w życiu miejscowości. (poprawczak dla trudnych nastolatek)

W centrum miejscowości umiejscowiony jest zabytkowy budynek dawnej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Przez wieś przebiegają wykorzystywane przez miłośników aktywnego wypoczynku ścieżki rowerowe znajdujące się w bogatym otoczeniu przyrodniczym doliny rzeki Stobrawy i Odry.

Część obszarów rolniczych wsi zajmuje cenny pod względem ochrony przyrody oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego – polder Stobrawa – Rybna.

Koło Gospodyń Wiejskich w Stobrawie „Stobrawianki”

liczba mieszkańców: 472

Program Odnowy Wsi:

W 2021 roku sołectwo Stobrawa zostało wyróżnione w kategorii „Najpiękniejsza wieś” w konkursie „Piękna Wieś Opolska”.

Najciekawsze projekty:

  • Zadanie „Sm@ki kuchni Kresowej na Śląsku” to zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. KGW Stobrawianki otrzymało 6 308,50 zł dotacji.
  • Świąteczne Przysm@ki(2020) – zadanie realizowane w ramach dotacji na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego w trybie pozakonkursowym na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Koło Gospodyń Wiejskich w Stobrawie „Stobrawianki” otrzymało 6 000 zł dotacji.
  • „Zszywamy stobrawskie więzi” (2020) – w ramach projektu odbyły się warsztaty szycia i haftu.
  • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018) to kontynuacja zainicjowanego w 2016 roku działania związanego z tworzeniem na udostępnionych przez gminy działkach użyteczności publicznej nasadzeń drzew w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Projekt obejmuje nasadzenia sadzonek drzew do zakładania modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych i pojedynczych nasadzeń drzew. Sołectwa otrzymały drzewka do założenia modelowych sadów starych odmian  drzew owocowych (każdy po 20 sztuk drzew tj. jabłonie: Landsberska, Malinowa Oberlandzka, Kosztela, James Grive; czereśnie: Bϋttnera czerwona, Hedelfińska, Vega, Lotka Trzebnicka, Gubińska, Wolska; grusze: Konferencyjna, Faworytka; śliwy: Węgierka wczesna, Opal, Królowa Wiktoria; wiśnie: Keleris, Książęca, Wróble; brzoskwinie: Redhaven, i Inka), przydrożnych alei czereśniowych (łącznej długości blisko 5, 5 km z gat. Bϋttnera czerwona oraz Hedelfińska) oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych z gat. lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Sołectwo Stobrawa otrzymało sadzonki czereśni do założenia przydrożnych alei.

Źródło: