Tarnowiec

Tarnowiec

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2001

We wsi znajduje się Dom Ludowy, miejsce spotkań mieszkańców „Ogród Marzeń i Wspomnień”, którego pomysłodawcom jest Stowarzyszenie „Tarnowiec wczoraj, dziś, jutro”. Zabudowa wsi jest typowa dla gospodarstw rolnych pochodzących z okresu przedwojennego.

Wieś leży na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Na gruntach wsi znajduje się stanowisko archeologiczne, które położone jest na lewobrzeżnej terasie rzeczki, dopływu Smortawy (około 150 m na wschód od toru kolejowego, około 750m na północny – zachód od stacji kolejowej). Jest to dobro kultury wpisane do rejestru zabytków jako osada ludności kultury przeworskiej datowana na okres rzymski, ślady osadnictwa znajdują się w ziemi. Zabytek ten jest reliktem pradziejowego osadnictwa na terenie Ziemi Brzeskiej.

Rys historyczny: 

Po II Wojnie Światowej na terenie wsi Tarnowiec osiedlili się mieszkańcy z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Mieszkańcy Tarnowca utrzymują stały i regularny kontakt z mieszkańcami wysiedlonymi do Niemiec po drugiej wojnie światowej.

W okolicznych lasach znajdują się dwa grodziska, pozostałości po grodach rycerskich z XIII – XIV w. Jedno grodzisko znajduje się ok. 1,4 km na południe od wsi, drugie ok. 1,5 km na południowy – zachód.

liczba mieszkańców: 354

Stowarzyszenie Tarnowiec wczoraj, dzisiaj i jutro

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi przedsięwzięciami i projektami realizowanymi w sołectwie są:

 • organizacja w ciągu całego roku spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi,
 • organizacja Festiwalu „Tarnogranie” (sierpień),
 • wykonanie palmy Wielkanocnej oraz udział w konkursie Wielkanocnym (kwiecień),
 • wykonanie korony żniwnej i udział w dożynkach (sierpień-wrzesień).

Projekty infrastrukturalne realizowane w sołectwie:

 • doposażenie świetlicy wiejskiej,
 • zagospodarowanie terenu wokół świetlicy,
 • budowa siłowni plenerowej.

 

Najciekawsze projekty:

 • „III Festiwal Zespołów Muzyki Alternatywnej „Tarnogranie” 2018” – zadanie realizowane w ramach dotacji na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego w trybie pozakonkursowym na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Stowarzyszenie „Tarnowiec wczoraj, dzisiaj i jutro” otrzymało 8 000 zł dotacji.
 • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018) to kontynuacja zainicjowanego w 2016 roku działania związanego z tworzeniem na udostępnionych przez gminy działkach użyteczności publicznej nasadzeń drzew w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Projekt obejmuje nasadzenia sadzonek drzew do zakładania modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych i pojedynczych nasadzeń drzew. Sołectwa otrzymały drzewka do założenia modelowych sadów starych odmian  drzew owocowych (każdy po 20 sztuk drzew tj. jabłonie: Landsberska, Malinowa Oberlandzka, Kosztela, James Grive;  czereśnie: Bϋttnera czerwona, Hedelfińska, Vega, Lotka Trzebnicka, Gubińska, Wolska; grusze: Konferencyjna, Faworytka; śliwy: Węgierka wczesna, Opal, Królowa Wiktoria; wiśnie: Keleris, Książęca, Wróble; brzoskwinie: Redhaven, i Inka), przydrożnych alei czereśniowych (łącznej długości blisko 5, 5 km z gat. Bϋttnera czerwona oraz Hedelfińska) oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych z gat. lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Sołectwo Tarnowiec założyło sad.
 • Projekt „Zakładanie sadów drzew owocowych” (2016 rok) w ramach projektu pn.“Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” polega na założeniu na terenie województwa opolskiego modelowych sadów składających się z rodzimych odmian drzew owocowych charakterystycznych dla regionu. Do tradycyjnych odmian drzew owocowych można zaliczyć blisko 20 szt. starych odmian w tym m.in.: jabłoni: Grafsztynek Prawdziwy, Książe Albert Pruski, Oliwka Żółta; czereśni: Bϋttnera czerwona,  Schneidera późna, Kordia;  grusz: Konferencja, Faworytka Bonkreta Williamsa; śliw: Węgierka Zwykła, Renkloda Ulena, Herman; wiśni: Książęca, Łutówka oraz Pigwy  pospolitej. Przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego drzewka nasadzone zostały na działkach użyteczności publicznej znajdujących się głównie przy szkołach, przedszkolach, boiskach, obiektach sportowych, ośrodkach zdrowia, kościołach, w centrum wsi lub na terenie istniejących w przeszłości sadów.
 • Wyróżnienie dla Stowarzyszenia „Tarnowiec wczoraj, dziś, jutro” w konkursie „Najciekawsza koncepcja zagospodarowania terenów zielonych wsi” w 2016 roku. Jury wyróżniło pracę za koncepcję projektową sadu drzew owocowych, który miałby stanowić jednocześnie miejsce publiczne wsi służące wypoczynkowi i integracji mieszkańców wsi.

 

Źródło: