Wronin

Wronin

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

We wsi znajduje się kapliczka z początku XX wieku, budynek OSP wraz ze świetlicą wiejską oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ulokowany jest plac zabaw i wielofunkcyjne boisko wraz z wiatą rekreacyjną oraz urządzeniami zewnętrznymi do ćwiczeń siłowych.  Przy świetlicy wiejskiej znajduje się plac zabaw i zagospodarowany teren rekreacyjno-wypoczynkowy z zadaszoną sceną. Teren wsi obejmuje Obszar Chronionego Krajobrazu „Wronin-Maciowakrze”.

Przez wieś przepływa Potok Cisek i Wrońska Woda.

Rys historyczny: 

Wronin pojawia się po raz pierwszy w źródłach w 1294 roku jako Wranow, od 1531 roku już jako Wronin. Nazwa wywodzi się od nazwy osobowej „wrona”. Wronin powstał jako folwark w już istniejącym układzie przestrzennym „ulicówki”. Do dzisiaj dobrze zachował się ulicowy układ przestrzenny i zabudowa wsi kmiecej. Na przełomie XVI i XVII wieku Wronin należał do hrabiów von Oppersdorf. Od drugiej połowy XVIII wieku funkcjonował tutaj młyn.

Ochotnicza Straż Pożarna we Wroninie

liczba mieszkańców: 277

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich 5 lat:

  •  remont i doposażenie świetlicy wiejskiej,
  • doposażenie placu zabaw,
  • zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z zadaszoną sceną przy świetlicy wiejskiej,
  • organizacja imprez integracyjnych, w tym dożynek wiejskich i festynu letniego.

Źródło: